Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề: CHUYÊN ĐỀ 10-MẠO TỪ (ARTICLES) PHẦN I: LÝ THUYẾT: Mạo từ không xác định: a/an


Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề: CHUYÊN ĐỀ 10-MẠO TỪ (ARTICLES) PHẦN I: LÝ THUYẾT: Mạo từ không xác định: a/an* “a”  hay “an”

a : ®­îc dïng:

- Tr­íc các tõ b¾t ®Çu b»ng phô ©m hoặc 1 nguyên âm đọc như phụ âm.

Ví dụ: a book, a pen

 a university, a one-way street

 

an – ®­îc dïng:

- Tr­íc các tõ b¾t ®Çu b»ng nguyªn ©m (U, E, O, A, I) hoặc trước các từ bắt đầu bằng phụ âm nhưng được đọc như nguyên âm

Ví dụ: an apple, an orange

                   an hour, an honest person

- HoÆc  tr­íc c¸c danh tõ viÕt t¾t ®­îc ®äc nh­ 1 nguyªn ©m.

  VÝ dô: an  L- plate, an SOS, an MP

 

*Cách dùng a/ an

Dùng tr­íc c¸c danh tõ ®Õm ®­îc sè Ýt

Khi danh từ đó :

  1. Được nhắc đến lần đầu hoặc  kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ mÆt ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, vÞ trÝ

Ví dụ: I have a dog and a cat.

  1. Được dùng để chỉ 1 loài nào đó (tương đương với danh từ số nhiều không có mạo từ)

Ví dụ: A dog is a loyal animal

  1. Được dùng để chỉ nghề nghiệp, chức vụ

Ví dụ: I am a teacher

  1. Trước tên người mà người nói không biết là ai a Mr Smith nghÜa lµ ‘ ng­êi ®µn «ng ®­îc gäi lµ Smith’ vµ ngôý lµ«ng ta lµ ng­êi l¹®èi víi ng­êi nãi. Cßn nÕu kh«ng cã a tøc lµ ng­êi nãi biÕt «ng Smith.
  2. Trong câu cảm thán

 VÝ dô: Such a long queue! What a pretty girl!

  Nh­ng: Such long queues! What pretty girls.

  1. Dùng với ‘such’: ….such a/ an + singular countable noun

                        Ví dụ:  It is such an interesting book.

  1. Dùng với ‘so’: …so + adj. + a/ an + singular countable noun

                        Ví dụ:   He is so good a player.

  1. Dùng với ‘too’: ..too+ adj. + a/ an + singular countable noun.

 Ví dụ:   This is too difficult a lesson for them.

9. Đ­îc dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ sè l­îng nhÊt ®Þnh.

            VÝ dô :  a lot of, a couple, a dozen, a great many+ plural noun, a great deal of + uncountable noun, many a+ singular noun, a large/ small  amount of +uncountable noun, a good many of/ a good number of + plural noun, a few, a little, only a few, only a little.

10. Dïng tr­íc nh÷ng sè ®Õm nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt lµ chØ hµng tr¨m, hµng ngµn.

             VÝ dô: a hundred, a thousand, a million, a billion.

11. Với từ ‘half’ :

- tr­íc half khi nã theo sau 1 ®¬n vÞ nguyªn vÑn.

              VÝ dô: a kilo and a half vµ còng cã thÓ ®äc lµ one and a half kilos.

Chó ý: 1/2 kg = half a kilo ( kh«ng cã a tr­íc half).

- dïng tr­íc half khi nã ®i víi 1 danh tõ kh¸c t¹o thµnh tõ ghÐp.

                   VÝ dô : a half-holiday nöa kú nghØ, a half-share : nöa cæ phÇn.

- half a dozen; half an hour

12.  Dïng tr­íc c¸c phân sè nh­ 1/3, 1 /4, 1/5,  = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth .

13. Dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tû lÖ.

                   VÝ dô: five dolars a kilo; four times a day; once a week; 60km an hour..

14. There+ (be) + (N)

                        is + a/an + singular noun

                        is + uncountable noun

                        are+ plural noun

15. Từ ‘time’ trong các cụm từ:             Have a good time

                                                                        Have a hard time

                                                                        Have a difficult time

16. Thường được dùng sau hệ từ (động từ nối) hoặc sau ‘as’ để phân loại người hay vật đó thuộc loại nào, nhóm nào, kiểu nào

Ví dụ: He is a liar

The play was a comedy

He remained a bachelor all his life.

Don’t use your plate as an astray.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan