CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN SINH LỚP 9


CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN SINH LỚP 9Câu 1: Menđen đã nghiên cứu sự di truyền các tính trạng ( tìm ra các quy luật di truyên) bằng phương pháp gì? Nội dung của phương pháp đó?

Cậu 2: Trình bày Thí nhiệm lai 1 cặp tính trạng của Menđen? Menđen giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Phát biểu nội dung của quy luật phân li?

Câu 3: Muốn xác định kiểu gen của 1 cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Câu 4 : Trội không hoàn toàn là gì? cho ví dụ?

Câu 5: Căn cứ vào đâu mà Menđen cho ràng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình lại di tuyền độc lập với nhau?

câu 6: Biến di tổ hợp là gì? nó xuất hiện trong hình thức sinh sản nào?

Câu 7: Thực chất của sự di truyền độc lập nhất thiết F2 phải  như thế nào?

Câu 8: Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập? ý nghĩa của quy luật phân li độc lập.

Câu 9 : giải bài tập 2,3,4 5 trang 22,23 sgk  :

câu 10: Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn bội ? Cấu trúc điền hình của NST nhìn rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chi tế bào? mô tả cấu trúc đó.? Vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

Câu 11: Những diễn biến cơ bản của NST trong NP và GP?

Câu 12: Ý nghĩa của NP, GP, thụ tinh ?

Câu 13: Trình bày quá trình phát sinh giao tử ỡ động vật? Giải thích tại sao bộ NST trong các loài sinh sản hữu tính lại được duy trì và ổn định qua các thế hệ cơ thể?

Câu 14: Nêu những điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính? Tại sao trong cấu trúc dân so, tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1.

Câu 15: Thế nào là di truyền liên kết? Ý nghĩa của di truyền liên kết? Hiện tượng này bổ sung cho quy luật di truyền của Menđen như thế nào?

Câu 16: Nêu đạc điểm hóa học của phân tử ADN? Vì sao ADN đa dạng và đăc thù ?

Câu 17: Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN? Hệ quả của NTBS: ? Viết 1 đoạn mạch bổ sung với đoạn mạch sau:

  • A – G – X – A – G – G – X – A – X –

Câu 18: Mô tả sơ lược quá trình nhân đôi của ADN? Tại sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ( Trình bày nguyên tắc nhân đôi)

Câu 19: Những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ADN và ARN?

Câu 20: Một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau:

- A – A – U – G – X – X – U – U -    Xác định trình tự các Nutronh gen đã tỏng hợp ra đoạn mạch  ARN trên?

Câu 21: Tính đa dạng và đặc thù của PROTEIN do những yếu tố nào xác định? Cấu trúc nào có vai trò chủ yếu?

Câu 22: Mối quan hệ giữa gen và ARN , giữa ARN và protein.

Câu 23; Đột biến gen là gì? cho ví dụ? Tại sao đột biến gen thương có hại cho bản thân SV

Câu 24: Đột biến cấu trúc NST là gì? Nguyên nhân gây đột biến? Tại sao thưpờng cóhại?

Câu 25: Thể dị bội là gì cơ chế hình thành thể dị bội 2n+1 và 2n – 1?

Câu 26: Thể đa bội là gì? ví dụ? cơ chế hình thành?

Câu 27: Thường biến là gì? Phân biệt thường biến và đột biến?

CÂU 28: Nêu các phương pháp nghiên cứu sự di truyền ở người? Ý nghĩa của các phương pháp đó? Tại sao không áp dụng các phương pháp giống như ở các sinh vật khác?

Câu 29: Nêu nguyên nhân phát sinh các tật bệnh di truyên ở người? biện pháp hạn chế ?


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan