Các phương pháp so sánh phân số


Các phương pháp so sánh phân số

Trong chương trình Toán ở Tiểu học, phân số là một nội dung quan trọng trong mạch kiến thức về số học. Các bài toán liên quan đến phân số chiếm tỉ lệ khá cao, đặc biệt  là các bài tập trong  đề thi học sinh giỏi  liên quan đến phân số rất nhiều. Các kiến thức về phân số được sắp xếp theo nguyên tắc đồng tâm, kế thừa và phát triển liên tục không gián đoạn.  1. So sánh phân số bằng cách quy đồng mẫu số ( như SGK lớp 4 đã giới thiệu)
  2. So sánh phân số bằng cách quy đồng tử số ( phương pháp này áp dụng với tất cả các phân số)
  3. So sánh phân số với 1 – Tính chất bắc cầu ( phương pháp này áp dụng  cho dạng bài so sánh hai phân số trong đó một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1)
  4.  So sánh phân số qua  phân số trung gian ( Phân số trung gian là phân số có tử số là tử số của phân số thứ nhất và mẫu số là mẫu số của phân số thứ hai và ngược lại)
  5. So sánh hai phần bù của hai phân số với 1( phương pháp này áp dụng khi cả hai phân số nhỏ hơn 1. Phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn)
  6. So sánh hai phần hơn của hai phân số với 1 ( phương pháp này áp dụng khi cả hai phân số lớn hơn 1. Phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn  hơn)
  7. Vận dụng mối liên hệ giữa phân số và phép chia số tự nhiên( phương pháp này vận dụng với bất kì phân số nào)
  8. So sánh hai phân số bằng cách so sánh phân số đảo ngược của chúng: ( Vận dụng cho phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số)
  9. So sánh hai phân số bằng cách rút gọn và đưa về dạng phân số có cùng tử số hoặc mẫu số.
  10. So sánh phân số bằng cách đưa phân số về dạng số thập phân ( vận dụng với bất kì phân số nào)

Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan