200 bài tập số tự nhiên, dãy số, lập số, khoảng cách số – Phần VI – Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết


200 bài tập số tự nhiên, dãy số, lập số, khoảng cách số – Phần VI – Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết Lưu ý: Bấm vào chữ: Xem giải chi tiết để xem lời giảiGiải toán số, dãy số, Bài 111: Tìm tổng của các số có hai chữ số chia hết cho 3 ;

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, Bài 112: Tìm tổng các số có hai chữ số chia cho 4 dư 1.

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số Bài 113: 100 số chẵn đầu tiên

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số Bài 114: 10 số lẻ khác nhau lớn hơn 20 và nhỏ hơn 40.

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số Bài 115: Cho n là số tự nhiên. 

Chứng tỏ rằng:

$latex \displaystyle 1+2+3+\ldots +\left( n-1 \right)+n=\frac{(n+1)xn}{2}$

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số Bài 116: Tìm một số có ba chữ số, biết: Nếu xóa bỏ chữ hàng trăm của số đó ta được số mới, lấy số phải tìm chia cho số mới được thương là 9 dư 16.

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số Bài 117:  Hiệu 2 số bằng 975. Nếu tăng số bị trừ thêm 33 thì được một số gấp 5 lần số trừ. Hỏi số trừ là bao nhiêu?
: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số Bài 118: Có 4 bạn Hiếu, Ham, Học, Hỏi đi qua cầu trong đêm tối. Cả 4 bạn có 1 cái đèn, mỗi lần qua cầu chỉ được tối đa 2 bạn. Bạn Hiếu 1 s, Bạn Ham 2 s, bạn học 5 s, bạn hỏi 10 s.  Hãy ghép các bạn đi qua cầu để có thời gian ngắn nhất các bạn đều đi qua. Tính thời gian này.

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số bài 119: Có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số của chúng đều là số lẻ? 

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số bài 120: Có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số của chúng đều là số chẵn? 
: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  121: Tìm số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số viết từ 3 chữ số khác nhau

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 122: Có bao nhiêu số có 4 chữ số, trong đó mỗi số không có hai chữ số nào giống nhau?

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 123: Tổng của một dãy số tự nhiên liên tiếp bằng 2016. Tìm số bé nhất trong dãy số đó? Số lớn nhất trong dãy số đó?

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 124. Cho dãy số 30 ,32, 34,…..,x.Tìm  x để chữ số của dãy gấp 7/2 lần x .

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 125 :  Một cuốn sách có 200 trang đánh số thứ tự là 1,2,3,4,…,199,200 .Hỏi chữ số 1 được xuất hiện bao nhiêu lần trên cuốn sách ?

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 126 : Cho các chữ số: 0; 1; 2; 3. Lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 127: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 ?

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  128 : Cho năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà mỗi số chia hết cho 5? Tính tổng các số vừa lập được.
: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  129: Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 

: Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  130: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đều bằng 4 .

: Xem giải chi tiết 

Xem thêm danh sách bài tập 

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài toán Số tự nhiên – Số – Dãy số  (Phần II) có đáp án và hướng dẫn giải

Xem thêm: Những kiến thức cần nhớ về số tự nhiên, khoảng cách số

Giải toán 4-5-6 Viết thêm số vào phải – trái – Xem giữa

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số – Khoảng cách số – Phân III – Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan