150 bài tập số, khoảng cách số, phép tính, số tự nhiên … có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần VI)


150 bài tập số, khoảng cách số, phép tính, số tự nhiên … có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần VI)

Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem hướng dẫn giải chi tiết mỗi bài toán.Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 111: Hãy viết thêm 3 chữ số vào bên phải số 567 để được số lẻ có 6 chữ số khác nhau, khi chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.
Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 112: Từ các chữ số : 0 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?
Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  113: Từ các số tự nhiên : 2,3,7,9,a,b; bạn Bình đã ghép chúng thành tất cả các số có 6 chữ số khác nhau . Bình cho biết tổng của tất cả các số có 6 chữ số khác nhau này là chữ số 6 ở hàng đơn vị Bình nhờ các bạn tìm giúp hai số tự nhiên a, b ?
Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  114: Nếu abc là số có ba chữ số thỏa mãn: 1: 0,abc = a + b + c thì abc là bao nhiêu?
Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 115:  Tìm số có 2 chữ số. Biết rằng số đó gấp 21 lần hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị.
Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  116:  Tổng của hai số là 2009, giữa hai số trên có 5 sổ lẻ. Tìm hai số.
Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số:117  Số này nằm trong phạm vi các số tự nhiên từ 1 đến 58. Khi viết “nó” không sử dụng các chữ số 1 ; 2 ; 3. Ngoài ra “nó” là số lẻ và không chia hết cho các số 3 ; 5 ; 7. Vậy “nó” là số nào ?

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 118. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất được viết bởi các chữ số khác nhau và tổng các chữ số của nó bằng 25.

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 119. Tìm số lớn nhất được viết bởi các chữ số khác nhau và tổng các chữ số của nó bằng 23.

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  120: Tìm số tự nhiên bé nhất khác 0 và chia hết cho 2; 3; 4; 5 và 6.

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  121: Tìm số tự nhiên bé nhất khác 1 và khi chia số đó cho 2; 3; 4; 5 và 6 thì cùng có số dư bằng 1.
Xem giải chi tiết 
Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 122: Hai số có tổng bằng 839, biết nếu xóa chữ số 3 ở hàng đơn vị của số lớn thì được số bé. Tìm số bé.

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 123:  Có bao nhiêu số chia hết cho 5 được lập từ các chữ số: 4, 7, 8, 6, 5

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 124:Hai số có tổng là 344. nếu gấp 3 lần số thứ nhất và gấp 4 lần số thứ hai thì được tổng là 1914. Tìm số thứ nhất.

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  125: Có tất cả bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số?

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  126: Có tất cả bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số khác nhau?

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  127: Muốn viết các số từ 1000 đến 2013 cần bao nhiêu chữ số 8

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 128:  Để viết các số từ 100 đến 999 cần bao nhiêu chữ số 9 ?

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 129: Tìm một số có 5 chữ số. Biết nếu viết thêm số 2 vào đằng sau số cần tìm được một số bằng số cần tìm viết thêm 2 vào trước nhân 3

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 130: Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số lẻ. Như vậy tổng các chữ số của hai lớp hơn kém nhau … đơn vị.

Xem giải chi tiết 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  131: Để viết các số tự nhiên từ số 0 đến số 99999 thì chữ số 0 xuất hiện bao nhiêu lần?

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 132: Từ 1 đến 2013 có bao nhiêu chữ số 1?

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  133: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012?

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  134: Từ các số 3,4,0,1,2 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau ?

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 135: Cho số 1895. Số này sẽ thay đỏi như thế nào nếu:

a) Xóa đi chữ số 5
b) Xóa đi hai chữ số cuối.
c) Viết thêm chữ số 0 vào chính giữa số đó.

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 136: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 840 là số….

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  137: Có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau
a) các chữ số của chúng đều là số lẻ?
b) các chũ số của chúng đều là số chẵn?

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 138: Tìm số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số viết từ 3 chữ số khác nhau

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  139. Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số viết từ 3 chữ só khác nhau

Xem giải chi tiết

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 140

- Một số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ nhất mà hiệu băng 6 ?

- Một só tự nhiên có 2 chữ số lớn nhất mà tổng  bằng 9 ?

- Một số tự nhiên có hai chữ số lớn nhất mà tổng bằng 13 ?

- Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 42 và nhỏ hơn 78 ?

Xem giải chi tiết

Còn nữa

Xem thêm danh sách bài tập 

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài toán Số tự nhiên – Số - Dãy số  (Phần II) có đáp án và hướng dẫn giải

Xem thêm: Những kiến thức cần nhớ về số tự nhiên, khoảng cách số

Giải toán 4-5-6 Viết thêm số vào phải – trái – Xem giữa

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số - Khoảng cách số - Phân III – Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số - Khoảng cách số - Phân IV - Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

150 bài tập số – số tự nhiên có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan