101 bài tập tính nhanh phân số có đáp án và giải chi tiết (Phần I)


Tính nhanh phân số:  bài 1-Tính nhanh biểu thức sau:

Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem lời giải mỗi bài toán$ \displaystyle \frac{1}{2}+$ + $ \displaystyle \frac{1}{4}$+ $ \displaystyle \frac{1}{8}$+ $ \displaystyle \frac{1}{64}$

Xem giải chi tiết 

Tính nhanh phân số: Bài 2 Tính nhanh A = $ \displaystyle \frac{5}{2}+\frac{5}{6}+\frac{5}{18}+\frac{5}{54}+\frac{5}{162}+\frac{5}{486}$

Xem giải chi tiết 

Tính nhanh phân số bài 3. Tính nhanh A  = $ \displaystyle \frac{1}{2×3}+\frac{1}{3×4}+\frac{1}{4×5}+\frac{1}{5×6}$

Xem giải chi tiết 

Tính nhanh phân số bài 4. Tính nhanh A  =$ \displaystyle \frac{3}{2×5}+\frac{3}{5×8}+\frac{3}{8×11}+\frac{3}{11×14}$

Xem giải chi tiết 

Tính nhanh phân số bài 5. Tính nhanh A= $ \displaystyle \frac{4}{1x3x5}+\frac{4}{3x5x7}+\frac{4}{5x7x9}+\frac{4}{7x9x11}+\frac{4}{9x11x13}$

Xem giải chi tiết 

Tính nhanh phân số bài 6. Tính nhanh  A= $ \displaystyle \frac{2011}{2010}x\frac{2012}{2011}x\frac{2013}{2012}x\frac{2014}{2013}x\frac{1005}{1007}$

Xem giải chi tiết 

Tính nhanh phân số bài 7. Tính nhanh  $ \displaystyle \frac{2013×2009-2013×1009}{2014×999+1014}$

Xem giải chi tiết 

Tính nhanh phân số bài 8. Tính nhanh : $ \displaystyle \frac{37}{53}x\frac{23}{48}x\frac{535353}{373737}x\frac{242424}{232323}$

Xem giải chi tiết 

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan